Corporate Accountant

Corporate Accountant

Position: Corporate Accountant

Responsibility

 1. ระบบซื้อ-จ่าย (AP)
  - ตรวจสอบเอกสารการซื้อและจ่ายชำระเงิน
  - ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามกำหนด
  - จัดทำรายงานภาษีซื้อ
  - จัดทำรายงานภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1,3,53,54
 2. ระบบขาย - รายรับ (AR)
  - ตรวจสอบเอกสารการขายและรับชำระ
  - ควบคุมการรับเงินให้เป็นไปตามกำหนด
  - กระทบยอดบัญชีลูกหนี้การค้า
  - สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือและวิเคราะห์อายุลูกหนี้
  - จัดทำรายงานภาษีขาย
 3. ระบบทรัพย์สิน
  - จัดทำรายละเอียดประกอบการบันทึกทรัพย์สิน
  - ตรวจนับทรัพย์สิน, จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและติดรายการทรัพย์สิน
  - จัดทำรายงานค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
  - กระทบยอดบัญชีทรัพย์สินกับค่าเสื่อมราคา
 4. นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 1, 3, 53, 54 และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, 36
 5. จัดทำรายการปรับปรุงบัญชี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์, หนี้สินและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 6. ปิดงบการเงินรายเดือน, จัดทำงบการเงินและรายงานทางบัญชีและการเงิน รายไตรมาส, รายปี
 7. นำส่งงบการเงินประจำปี ภงด 51 และ ภงด 50
 8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่นกรมสรรพากร, ผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

Qualification

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีใบรับรองขึ้นทะเบียน CPD
 • มีความรู้มาตรฐานการบัญชี และนโยบายจัดทำบัญชี
 • กฎหมายภาษีอากร, ประมวลผลรัษฎากร
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • มีความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี
 • มีทักษะการจัดทำบัญชี ภายใต้มาตรฐานการบัญชี
 • มีทักษะปิดงบการเงินและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

  Other Qualification
 • มีความซื่อสัตย์และเก็บรักษาความลับได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชี พัฒนางานของนักบัญชีให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

ส่งประวัติส่วนตัวที่ job@finema.co